حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است .           امام خمینی (ره)                                                      من دست پینه بسته کارگر را می بوسم .              حضرت محمد (ص)