انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی
مرکز شیراز
تاسیس : 1373
رئیس هیأت مدیره : سید محمد فرشیدیان
تلفن : 37258741
فکس : 37258742
آدرس : فلکه خاتون جنب پارک مروارید مرکز شماره یک ساماندهی کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی