انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی
مرکز جهرم
تاسیس : 1389
رئیس هیأت مدیره : حامد اولیایی
تلفن : 54345910
فکس : 54345793
آدرس : بلوار مادر نبش کوچه ۱۱